СТРОИТЕЛСТВО

Фирма "Караман" ООД  развива това направление в своята дейност от 2003 г. В началото е предлагала предимно ВиК услуги и ремонти. Последователно и ускорено, в следващите периоди, тя обогатява своите ресурси и производствени възможности и днес е в състояние да изгражда почти всички видове строителни обекти - високо строителство, външни и вътрешни водопроводни и канализационни инсталации и мрежи, улици и съоръженията към тях, асфалтиране и др.
Фирмата ни е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя, като може да изпълнява строежи от първа до пета категория (от І и ІV група) и строежи от трета до пета категория (от ІІ и ІІІ група).
Строителите на фирмата са изпълнявали и изпълняват обекти в много и различни населени места от региона и извън него. На много големи обекти са участвали като подизпълнители.
Фирмата разполага с достатъчно висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри, инженери, строителни техници, икономисти и всички видове висококвалифицирани майстори специалисти. В строителната дейност на фирмата са заети над 80 човека.
Постоянна политика на "Караман" ООД е непрекъснатото увеличаване и обогатяване на производствено-техническата база и строителна механизация. Разполагаме с всичката нужна за дейността механизация.
За своите клиенти фирмата предлага механизация под наем.